Medlemmar

 • Profilbild för Nicolas Pettersson
  aktiv för 2 år, 11 månader sedan
 • Profilbild för Emma I
  aktiv för 7 år, 1 månad sedan
 • Profilbild för Nikki Nilsson
  Nikki Nilsson @anna_b Hej Anna! Ska du med till mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg? Tänkte att det hade varit trevligt, och lite tryggare, att ta tåget tillsammans med någon. Så kan man leta sig dit tillsammans 🙂 //Nikki
  aktiv för 7 år, 10 månader sedan
 • Profilbild för Glokala Admin
  aktiv för 7 år, 10 månader sedan
 • Profilbild för Tomas Brännmark
  aktiv för 7 år, 11 månader sedan
 • Profilbild för Anna Bokström
  Anna Bokström @nikki_n Hej Nikki! Ja, vilken bra idé! Det bestämmer vi. Jag är uppvuxen i GBG så jag hittar rätt så bra där. Vi får komma överens om ett tåg. Jag tycker X3000 är bäst men kan inte boka förrän den 25/10 för då får jag lön. 😉 Anna
  aktiv för 7 år, 12 månader sedan
 • Profilbild för Anna Angantyr
  aktiv för 8 år sedan
 • Profilbild för Tanja Nannarelli
  aktiv för 8 år sedan
 • Profilbild för William Pakarinen
  aktiv för 8 år sedan
 • Profilbild för Evelin Gyllenram
  Evelin Gyllenram Vad är fel med de nya asylreglerna? 1. De strider mot de mänskliga rättigheterna. "Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse." Ur Artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De nya bestämmelserna om att införa ID kontroller på alla tåg, bussar och färjor till Sverige hindrar människor från att nå Sverige. Många av de mest utsatta människorna är de som har blivit av med sina pass eller ID- handlingar i kriget eller på den kaotiska vägen mot Europa. Dessa utsatta människor kommer nu att avvisas från tåg/bussar/färjor och därmed fråntas rätten till att söka asyl. (http://www.dn.se/debatt/hardare-praxis-om-migration-riskerar-var-medmansklighet/) Läs mer om problemen med de nya ID kontrollerna här: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/viktor-banke-nya-asylreglerna-riskerar-hindra-integrationen/ Bland annat innebär de nya reglerna också att nya marknader för människosmuggling öppnas upp. 2. De strider mot barnkonventionen. Några utdrag ut barnkonventionen: Artikel 3: Barns bästa ska vara i det främsta rummet kring alla beslut som rör barn Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling Artikel 22: Ett barn på flykt har rätt till skydd och att hitta sina föräldrar Jorge Londoño, förbundsordförande på Rädda Barnens Ungdomsförbund skriver i en debattartikel på ETCs hemsida (http://www.etc.se/debatt/signalpolitik-med-barn-som-spelpjaser 2015-11-26 ) att den signalpolitik som förs för att förmå andra EU-länder att ta ”mer ansvar” strider mot barnkonventionen och görs med barn som spelpjäser. Hur menar han? Jo, nu när rätten till familjeåterförening för ”alternativt skyddsbehövande” (dvs. alla människor som flyr från krig) försvinner påverkar det barnen negativt på flera sätt. Tidigare har kanske en medlem ur familjen flytt med livet som insats till Europa först, med hopp om att få återförenas med sin familj i trygghet när hen fått asyl, och familjen kan resa tryggt efter till Sverige. Men med de nya reglerna som säger att familjeåterförening är utesluten är risken större att fäder och mödrar tar med sina småbarn på de livsfarliga flyktvägarna mot Europa, och därmed också riskerar barnens liv, för att de inte vill lämna kvar barnen i kriget. Vilken förälder skulle vilja det? ”Att vägra alternativa skyddsbehövande familjeåterförening är bland de hårdaste begränsningarna i Europa, och matchas endast av Grekland, Cypern, Malta och Rumänien. Detta enligt Anne Bathily på European Council on Refugees and Exiles, som nyligen undersökt saken.” skriver Viktor Banke i en artikel i DN. (http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/viktor-banke-nya-asylreglerna-riskerar-hindra-integrationen/) Regeln om tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer också att innefatta ensamkommande flyktingbarn. Tidigare har dessa barn räknats under kategorin ”uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter” men den kategorin ska nu försvinna och stället ersättas av en bestämmelse som medger att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade undantagsfall. Christina Heilborn, Programchef på UNICEF Sverige skriver i en artikel (https://blog.unicef.se/2015/11/25/en-sorglig-dag-for-barn-pa-flykt/) ”att vi på grund av de nya bestämmelserna kommer bevittna hur barn i mycket utsatta situationer beroende på sjukdom, funktionsnedsättning eller våld nu ändå kommer att utvisas.” Barn som räknas som alternativt skyddsbehövande (krigsflyktingar) kommer heller inte få någon möjlighet att återförenas med sin familj. De är förmodligen traumatiserade och helt ensamma i ett helt nytt land utan möjlighet att få återförenas med sin familj. Hur kommer de att må? Denna bestämmelse bryter tydligt mot barnkonventionen. Ensamkommande barn som räknas till gruppen flyktingar (en person som flytt sitt land och är hotad på grund av sitt politiskt oppositionella engagemang) och lyckas få uppehållstillstånd kommer endast få 3 månader på sig att från sin första dag i Sverige, hitta eventuellt överlevande familjemedlemmar. De hittade familjemedlemmarna måste under dessa tre månader dessutom hinna ta sig till en svensk ambassad och lämna in en komplett ansökan för familjeåterförening. Hinner de inte- då förloras möjligheten till återförening. Tidigare var det sagt att om barnet lyckas få uppehållstillstånd så ska det ensamkommande barnet dessutom stå för försörjningen av familjen som ansluter till Sverige. Den bestämmelsen har nu ändrats men gäller dock för alla vuxna flyktingar som vill återförenas med sina familjer. De måste kunna försörja alla. Regeringen vill också använda sig av medicinsk åldersbestämning. Enligt Christina Heilborn, Programchef på UNICEF Sverige är risken med den här metoden att barn under 18 år bedöms vara vuxna och därmed inte får det skydd och stöd som de har rätt till. 3. De försvårar integrationen och är inte bra för arbetsmarknaden Flyktingar kommer nu att kunna få max 3 års uppehållstillstånd och övriga skyddsbehövande endast 1 år med eventuell förlängning med 1 år till. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO skriver i en artikel på SVD (http://www.svd.se/villkor-for-uppehallstillstand-skapar-nya-problem/om/naringsliv:debatt) att ”trots att uppehållstillstånden i de allra flesta fall kommer att förlängas finns en risk att den ökade osäkerhet som det innebär att ha ett tillfälligt i stället för ett permanent uppehållstillstånd försvårar processen att träda in på den svenska arbetsmarknaden.” Ett annan nytt lagförslag föreslår att ”den som vid den tid då ett tillfälligt uppehållstillstånd omprövas har ett arbete som hen kan försörja sig på eventuellt ska kunna få permanent uppehållstillstånd.” Detta kan enligt Samuel också leda till problem då det innebär en risk att många nyanlända kan komma vilja skaffa vilket jobb som helst direkt i hopp om att kunna få ett uppehållstillstånd. Det medför en risk att de utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, utan att det för den skull finns någon garanti för att de i slutändan uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Samuel skriver att ”arbetstagarens beroendeförhållande till arbetsgivaren riskerar att bli mycket starkt.” Han skriver också att de nyanländas akademiska kompetenser (exempelvis som läkare, apotekare, ingenjörer – yrken där det är brist på arbetskraft i Sverige) riskeras gå förlorade eftersom sådana jobb kräver att den nyanlände direkt får hjälp som syftar till att hjälpa hen hitta ett jobb som matchar den personens kompetens. Med det kräver tid. Om en person nu bara får 1 års uppehållstillstånd är risken att den personen tar första bästa jobb för att försöka säkra ett permanent uppehållstillstånd. Dessutom hinner knappast de nyanlända påbörja språkkurser, utbildningar osv. Eller så får de kanske minskad lust till att göra det om de vet att de kan utvisas om 1 år. Om människor vet att de inte får stanna längre än 1- 3 år kommer de inte kunna rota sig eller bygga en framtid… Enligt Sanna Vestin, i en artikel på feministiskt perspektiv (https://feministisktperspektiv.se/2015/11/24/sanna-vestin-fanns-det-verkligen-ingen-annan-losning/ )skapar de nya reglerna också en stor mängd papperslösa ungdomar. ”De som tidigare fått stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter kommer nu att avvisas när de är 18 för att skälen de hade som barn inte räknas längre. ” Om de vägrar åka tillbaka till länder där de inte har något kvar kommer de att bli kvar ändå. Som papperslösa? Som gatubarn? När man är papperslös får man inte arbeta. Man blir utestängd från samhället. Är inte risken då också större att man ansluter sig till kriminella gäng? 4. De ökar ohälsan hos nyanlända I en artikel i Svd (http://www.svd.se/nya-asylregler-hotar-den-psykiska-halsan) skriver en rad läkare, psykologer och specialister att ”de nya asylreglerna hotar utsatta flyktingars psykiska hälsa och möjlighet att etablera sig samhället, och av det skälet måste de dras tillbaka.” Enligt specialisterna finns två faktorer som särskilt ökar risken för psykisk sjuklighet: familjerelaterade problem (som saknad efter familjen och oro för familjens situation i hemlandet) – och ovisshet i asylprocessen. Lång asylprocess är faktiskt den största riskfaktorn för att utveckla psykiska besvär, till och med större risk än de trauman personen upplevt i hemlandet. De nya asylreglerna kommer enligt specialisterna att leda till försämringar vad gäller just dessa två faktorer. De nämner en undersökning som visar att när invandringspolitiken i Australien förändrades och blev mer restriktiv på 90-talet publicerades forskningsrapporter som visade att: ”de som fått tillfälliga uppehållstillstånd hade klart sämre psykisk hälsa än dem som fått permanenta uppehållstillstånd. De deltog också allt mindre i sociala aktiviteter, blev isolerade och fick svårare att skapa sig en tillvaro i det nya landet. Till exempel utvecklades inte deras inlärning av engelska alls. När flyktingar från Irak däremot gick från tillfälliga till permanenta uppehållstillstånd förbättrades deras psykiska hälsa påtagligt.”’ Specialisterna i artikeln anser att regeringen vägrat ta hänsyn till hälsoaspekten de nya reglerna medför. 5. De ökar pressen och arbetsbördan på Migrationsverket Med de nya reglerna vill regeringen ”skapa ett andrum” och lätta på trycket för migrationsverket. Men i verkligheten leder det till att migrationsverket istället får dubbelt så mycket att göra då många av de som tidigare skulle beviljats permanent uppehållstillstånd nu endast får tillfälligt uppehållstillstånd och då måste ansökningarna omprövas varje eller var tredje år. I en artikel i DN skriver Vikor Banke att ”samtidigt som Sveriges mottagande är som högst, införs nya regler som ytterligare ökar Migrationsverkets arbetsbörda.” (http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/viktor-banke-nya-asylreglerna-riskerar-hindra-integrationen/) 6. Sverige föregår inte längre med gott exempel. Sverige vill att andra länder ska ta mer ansvar. Det är enligt dem själva den största anledningen till de nya reglerna. Men om vi, ett av de rikaste länderna i Europa signalerar att vi inte har resurser att hjälpa människor på flykt, hur ska de andra länderna tycka att de själva har det? 7. De normaliserar vardagsrasism och avhumanisering av människor. Jag kan inte gestalta det bättre än i den här artikeln av Ronnie Sandahl som fick mig att börja gråta; http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ronniesandahl/article21819600.ab Med detta i åtanke. Vilka får ett ”andrum”? Flyktingarna? Nej. Migrationsverket? Nej. Regeringen? Antagligen. Vad är rätt eller bra med den nya asyllagen? Vad tycker du? Vad som är positivt är att många människor protesterar. ”Folkkampanj för asylrätt” får nya underskrifter varje dag. Kvinnoförbundet i Socialdemokraterna vill gå ihop med kvinnoförbunden i de andra partierna för att ändra lagförslaget om tillfälliga uppehållstillstånd och den indragna rätten till familjeåterförening med barnen och kvinnor i åtanke. De säger att ”förslagen har ännu inte klubbats i riksdagen eller gått ut på remiss så än finns den möjligheten! ” (Fria Tidningar – Kvinnoförbund vill ta strid för asylrätt 12/2/2016) Alltså, om vi medborgare säger ifrån kan vi ännu skapa förändring. Är det okej att bryta mot de mänskliga rättigheterna? Är det okej att bryta mot barnkonventionen? Protestera, säg ifrån eller skriv på folkkampanjen om du inte tycker det! http://www.folkkampanjforasylratt.se/ Har vi annars ett land att vara stolta över? Bildkälla: www.ibtimes.co.uk syria-children
  aktiv för 8 år sedan
 • Profilbild för Emmy Rommedahl
  aktiv för 8 år sedan
 • Profilbild för Linda Johansson
  aktiv för 8 år, 1 månad sedan
 • Profilbild för admin
  aktiv för 8 år, 1 månad sedan
 • Profilbild för Julia Palo
  aktiv för 8 år, 3 månader sedan
 • Profilbild för Viktor Zaunders
  aktiv för 8 år, 3 månader sedan
 • Profilbild för Bo Håkan Strömberg
  aktiv för 8 år, 4 månader sedan
 • Profilbild för Marcus J
  aktiv för 8 år, 5 månader sedan
 • Profilbild för Sara A
  aktiv för 8 år, 6 månader sedan
 • Profilbild för Christina Skagert
  aktiv för 8 år, 7 månader sedan
 • Profilbild för Linus Jakobsson
  aktiv för 8 år, 9 månader sedan